PRIVACYBELEID

www.el-sarmiento.com

De Nederlandse vertaling van het Spaanse origineel POLÍTICA DE PRIVACIDAD is slechts een vertaling ter informatie. De originele Spaanse versie is bindend.

I. PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

In overeenstemming met de huidige wetgeving verbindt LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY (hierna, ook Website) zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens.

Wetten die in dit privacy beleid zijn opgenomen

Dit privacy beleid is aangepast aan de huidige Spaanse en Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens op internet. Meer bepaald respecteert hij de volgende voorschriften:

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).
 • Organieke wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD-GDD).
 • Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, houdende goedkeuring van de verordening tot uitvoering van organieke wet 15/1999, van 13 december, over de bescherming van persoonsgegevens (RDLOPD).
 • Wet 34/2002, van 11 juli, over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE).

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonlijke gegevens verzameld in LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY is: MAREGA PROJECTS S.L., met NIF/CIF: ESB54744016 en geregistreerd in: REGISTRO MERCANTIL DE ALMERÍA met de volgende registratiegegevens: Volume 1626, Folio 119, Page 42552, waarvan de vertegenwoordiger is: YVONNE SCHNOOR (hierna “de verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd). Haar contactgegevens zijn als volgt:
Adres: CAMINO DE GATAR 2, 04638 MOJÁCAR (ALMERÍA)
Telefoonnummer contactpersoon: 0034 616 86 20 83
Contact e-mail: [email protected]

Registratie van persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens verzameld door LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY, door middel van de formulieren op haar pagina’s zal worden opgenomen en verwerkt in ons bestand om te vergemakkelijken, de tussen LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY en de Gebruiker aangegane verbintenissen te bespoedigen en na te komen of de relatie te onderhouden die is vastgesteld in de door de Gebruiker ingevulde formulieren, of een verzoek of vraag van de Gebruiker te beantwoorden. Evenzo wordt overeenkomstig de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, tenzij de uitzondering van artikel 30, lid 5, van de RGPD van toepassing is, een register van verwerkingsactiviteiten bijgehouden waarin, naar gelang van het doel, de verrichte verwerkingsactiviteiten en de andere in de RGPD vastgestelde omstandigheden worden gespecificeerd.

Rechten voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker is onderworpen aan de volgende beginselen die zijn opgenomen in artikel 5 van de GDPR en in artikel 4 en volgende van de organieke wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten:

 • Recht van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: de toestemming van de gebruiker is te allen tijde vereist na volledig transparante informatie over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
 • Recht van doelbinding: persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • Recht van gegevensminimalisering: er worden alleen persoonsgegevens verzameld die strikt noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 • Nauwkeurigheidsrecht: persoonsgegevens moeten nauwkeurig en altijd actueel zijn.
 • Recht van beperking van de opslagperiode: persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 • Recht van integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden zodanig verwerkt dat de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan gewaarborgd zijn.
 • Recht van proactieve verantwoordingsplicht: de controleur is verantwoordelijk voor de naleving van bovengenoemde rechten.

Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën van gegevens die door LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY worden verwerkt, zijn uitsluitend identificatiegegevens. In geen geval worden bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 9 van de GDPR.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming. LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY verplicht zich ertoe de uitdrukkelijke en controleerbare toestemming van de Gebruiker te verkrijgen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

De Gebruiker heeft het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken. Het zal even gemakkelijk zijn om de toestemming in te trekken als om ze te geven. Als algemene regel geldt dat intrekking van de toestemming het gebruik van de Website niet beïnvloedt.

Wanneer de Gebruiker zijn gegevens via formulieren moet of kan verstrekken om inlichtingen in te winnen, informatie aan te vragen of om redenen die verband houden met de inhoud van de Website, zal hij worden geïnformeerd in het geval dat het invullen ervan verplicht is omdat het essentieel is voor het goede verloop van de uitgevoerde operatie.

Doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt

De persoonlijke gegevens worden verzameld en beheerd door LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY om de verbintenissen tussen de Website en de Gebruiker te vergemakkelijken, te versnellen en uit te voeren of om de relatie te onderhouden die tot stand komt in de formulieren die deze laatste invult of om te voldoen aan een verzoek of vraag.

Evenzo kunnen de gegevens worden gebruikt voor commerciële, personaliserings-, operationele en statistische doeleinden en voor activiteiten die verband houden met het bedrijfsdoel van LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY, alsmede voor de extractie en opslag van gegevens en marketingstudies om de aan de Gebruiker aangeboden Inhoud aan te passen, alsmede om de kwaliteit, de werking en het surfen op de Website te verbeteren.

Op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, wordt de gebruiker geïnformeerd over het specifieke doel of de specifieke doelen van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zullen worden gebruikt, d.w.z. het gebruik of de toepassingen waarvoor de verzamelde informatie zal worden gebruikt.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden van hun verwerking en in ieder geval niet langer dan 24 maanden, of totdat de Gebruiker verzoekt ze te verwijderen.

Bij het verkrijgen van de persoonsgegevens wordt de gebruiker geïnformeerd over de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, over de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld.

Ontvangers van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden gedeeld met de volgende ontvangers of categorieën ontvangers:
Beds24 GmbH, Davoser Str. 1g, D-14199 Berlijn.

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking voornemens is persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie, zal de gebruiker bij het verkrijgen van de persoonsgegevens worden geïnformeerd over het derde land of de internationale organisatie waaraan de gegevens zullen worden doorgegeven, alsmede over het al dan niet bestaan van een besluit van de Commissie inzake adequaatheid.

Persoonsgegevens van minderjarigen

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de GDPR en 7 van de organieke wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, kunnen alleen personen ouder dan 16 jaar toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens op een rechtmatige manier door LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY. In het geval van kinderen jonger dan 16 jaar is de toestemming van de ouders of voogden vereist voor de verwerking, en de verwerking wordt alleen rechtmatig geacht voor zover de ouders of voogden hun toestemming hebben gegeven.

Geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens

LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens, om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen en de accidentele of onwettige vernietiging, het verlies of de wijziging van doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of de ongeoorloofde mededeling van of toegang tot deze gegevens te voorkomen.

De Website beschikt over een SSL-certificaat (Secure Socket Layer), dat garandeert dat persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden overgedragen, aangezien de overdracht van gegevens tussen de server en de Gebruiker, en in ruil daarvoor, volledig gecodeerd of gecodeerd is.

Echter, omdat LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY de ondoordringbaarheid van het internet of de totale afwezigheid van hackers of anderen die zich op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot persoonsgegevens niet kan garanderen, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de Gebruiker onverwijld op de hoogte te stellen wanneer zich een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens voordoet die een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Overeenkomstig artikel 4 van de GDPR wordt onder een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan elke inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging van doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of in niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot deze gegevens.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door de verantwoordelijke voor de verwerking, die zich ertoe verbindt haar werknemers, partners en eenieder voor wie zij de informatie toegankelijk maakt, te informeren en er door middel van een wettelijke of contractuele verplichting voor te zorgen dat deze vertrouwelijkheid in acht wordt genomen.

Rechten die voortvloeien uit de verwerking van persoonsgegevens

De Gebruiker heeft over LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY en kan daarom tegenover de Gegevensverantwoordelijke de volgende rechten uitoefenen die zijn erkend in de RGPD en de Organische Wet 3/2018, van 5 december, over de Bescherming van Persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten:

 • Recht op toegang: dit is het recht van de Gebruiker om bevestiging te krijgen of LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY al dan niet zijn persoonsgegevens verwerkt en, zo ja, om informatie te verkrijgen over zijn specifieke persoonsgegevens en de verwerking die LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY heeft uitgevoerd of zal uitvoeren, alsook, onder andere, de beschikbare informatie over de oorsprong van deze gegevens en de ontvangers van de mededelingen die ervan zijn gedaan of gepland.
 • Recht op correctie: Dit is het recht van de Gebruiker om zijn persoonsgegevens te laten wijzigen indien deze onjuist of, gelet op de doeleinden van de verwerking, onvolledig blijken te zijn.
 • Recht op wissen (“het recht om vergeten te worden”): Dit is het recht van de Gebruiker, tenzij de wet anders bepaalt, om zijn of haar persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt; de Gebruiker zijn of haar toestemming voor de verwerking heeft ingetrokken en de verwerking geen andere rechtsgrond heeft; de Gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er is geen andere legitieme reden om de verwerking voort te zetten; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of de persoonsgegevens zijn verkregen als gevolg van een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een persoon jonger dan 14 jaar. Naast het wissen neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering daarvan, redelijke maatregelen om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, in kennis te stellen van het verzoek van de betrokkene om elke koppeling met die persoonsgegevens te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Dit is het recht van de Gebruiker om de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te beperken. De Gebruiker heeft recht op beperking van de verwerking wanneer de Gebruiker de juistheid van zijn of haar persoonsgegevens betwist; de verwerking onwettig is; de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de Gebruiker deze nodig heeft om aanspraken te maken; en wanneer de Gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In geval van geautomatiseerde verwerking heeft de gebruiker het recht zijn persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat van de verantwoordelijke voor de verwerking te ontvangen en aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven. Indien dit technisch haalbaar is, zendt de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens rechtstreeks aan die andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht op bezwaar: Dit is het recht van de Gebruiker om zijn persoonsgegevens niet te laten verwerken of om de verwerking ervan door LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY stop te zetten.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit: Dit is het recht van de Gebruiker om niet te worden onderworpen aan een geïndividualiseerd besluit dat uitsluitend is gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens, met inbegrip van profilering, tenzij de geldende wetgeving anders bepaalt.

Daarom kan de gebruiker zijn rechten uitoefenen door middel van een schriftelijke mededeling aan de verantwoordelijke voor de verwerking met de referentie “RGPD-WWW.EL-SARMIENTO.COM”, onder vermelding van:

 • Naam, achternaam of -namen van de gebruiker en een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker. In de gevallen waarin vertegenwoordiging is toegestaan, moet ook de persoon die de gebruiker vertegenwoordigt op dezelfde wijze worden geïdentificeerd, evenals het document waarin de vertegenwoordiging wordt erkend. De fotokopie van de DNI kan worden vervangen door elk ander rechtsgeldig middel dat de identiteit bevestigt.
 • Verzoek met de specifieke redenen voor het verzoek of de informatie waartoe toegang wordt gevraagd.
 • Adres voor kennisgeving.
 • Datum en handtekening van de aanvrager.
 • Elk document dat het verzoek bevestigt.

Dit verzoek en alle andere bijgevoegde documenten kunnen naar het volgende adres en/of e-mailadres worden gezonden:
Postadres: CAMINO DE GATAR 2, 04638 MOJÁCAR (ALMERÍA)
E-mail: [email protected]

U kunt ook om toegang tot de persoonsgegevens vragen op de volgende pagina: Gegevens toegang aanvragen.

Links naar websites van derden

De Website kan hyperlinks of koppelingen bevatten die toegang geven tot andere websites van derden dan LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY, en die dus niet worden beheerd door LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY. De eigenaars van deze websites hebben hun eigen beleid over gegevensbescherming en zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen bestanden en hun eigen privacy praktijken.

Klachten bij de toezichthoudende autoriteit

Indien de gebruiker meent dat er sprake is van een probleem of een inbreuk op de geldende voorschriften bij de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft hij recht op een doeltreffende rechtsbescherming en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats, zijn arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk heeft. In het geval van Spanje is de toezichthoudende autoriteit het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (https://www.aepd.es/).

II. AANVAARDING EN WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

Het is noodzakelijk dat de Gebruiker de voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens in dit Privacy beleid heeft gelezen en ermee instemt, en dat hij/zij de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens aanvaardt, zodat de verantwoordelijke voor de verwerking kan handelen op de wijze, gedurende de periodes en voor de doeleinden die zijn aangegeven. Het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van het Privacy beleid van dezelfde.

LUXURY B&B CORTIJO EL SARMIENTO – ADULTS-ONLY behoudt zich het recht voor haar Privacy Policy te wijzigen, volgens haar eigen criteria, of gemotiveerd door een wettelijke, jurisprudentiële of doctrinaire wijziging van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming. Wijzigingen of updates van dit Privacy beleid zullen niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker worden meegedeeld. De Gebruiker wordt aanbevolen deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen of updates.

Dit privacy beleid werd aangepast aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD) en aan de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.